Strona główna

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Przyjazna dla klimatu technologia produkcji wysokiej jakości jaj i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska mająca na celu redukcję gazów cieplarnianych w produkcji drobiarskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Grupa operacyjna
"Redukcja GHG w chowie drobiu i produkcji jaj"
realizuje operację
Przyjazna dla klimatu technologia produkcji wysokiej jakości jaj i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska.

Celem operacji jest:

opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczna weryfikacja przyjaznej dla klimatu technologii produkcji wysokiej jakości jaj spożywczych i mięsa drobiowego w oparciu o zastosowanie innowacyjnej metody redukującej emisję szkodliwych gazów z fermy do środowiska w czasie procesu produkcyjnego

The aim of the operation is:

Development of assumptions, implementation and practical verification of a climate-friendly technology for the production of high-quality food eggs and poultry meat based on the application of an innovative method reducing the emission of harmful gases from the farm to the environment during the production process.

Efektem operacji będzie:

 • wytworzenie nowego standardu jakości i biobezpieczeństwa produktu spożywczego
 • wdrożenie przyjaznej dla klimatu nowej technologii produkcji wysokiej jakości jaj spożywczych i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska
 • dostosowanie się do celów określonych w strategii europejskiej
 • zwiększenie konkurencyjności polskich hodowców drobiu i producentów jaj na rynku polskim i europejskim
 • powszechnie dostępny katalog metod redukcji GHG w produkcji mięsa drobiowego (kurczęta brojlery) oraz produkcji jaj spożywczych

The effect of the operation will be

 • creation of a new standard of quality and biosafety of the food product
 • implementation of a climate-friendly new technology for the production of high-quality food eggs and poultry meat based on innovative methods for reducing the emission of harmful gases from the farm to the environment
 • aligning with the goals set out in the European strategy
 • increase the competitiveness of Polish poultry breeders and egg producers on the Polish and European market
 • a publicly available catalog of GHG reduction methods in poultry meat production (broiler chickens) and food egg production

W skład grupy operacyjnej "Redukcja GHG w chowie drobiu i produkcji jaj" wchodzą:

 • UPEMI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (IZ PIB)
Rolnicy:
 • Gospodarstwo Rolne Zielona Puszcza Radosław Wiśniewski, Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz Górny
 • Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Robert Wiśniewski, ul. Farmerska 3, 87-162 Mierzynek

Nasze cele

W ramach Porozumienia paryskiego w sprawie ochrony klimatu z 4 listopada 2016 r. Polska i pozostałe kraje UE rozpoczęły wdrażanie nowego programu klimatycznego w odpowiedzi na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi obserwowanymi na całym świecie. Przyjęto, że do 31.12.2030 r. UE zredukuje emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55% względem 1990 r. Drobiarstwo jest jednym z najważniejszych sektorów w branży żywnościowej, a Polska jednym z unijnych liderów w produkcji mięsa drobiowego. Według licznych opracowań 80 – 85% amoniaku emitowanego do atmosfery pochodzi od zwierząt gospodarskich, a największym emitorem tego gazu jest drób. Branża drobiarska jest również źródłem siarkowodoru, dwutlenku węgla, tlenku węgla oraz licznych związków organicznych o charakterze odorów. Aktualnie w kraju nie funkcjonuje żaden system, technologia chowu czy działanie, bezpośrednio nakierowane na redukcję gazów cieplarnianych w produkcji drobiarskiej. Ambitne cele polityki Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu” stawiają przed producentami drobiu wyzwania klimatyczne mające na celu obniżanie emisji śladu węglowego. Realizowane działanie umożliwi producentom kurcząt brojlerów i jaj spożywczych zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, dostosowanie się do celów określonych w strategii europejskiej, a dzięki temu zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku. Realizacja operacji stanowić będzie przełom na tym gruncie, w wyniku którego powstanie pierwsze takie rozwiązanie w kraju.

Galeria